Ahmadíja

Ahmadíja Muslimský Spolek jsou muslimové, kteří věří v Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním) (1835-1908) z Qadianu v Indii.

Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) založil komunitu v roce 1889 jako obrozenecké islámské hnutí a obnovil původní islámské učení míru, lásky a absolutní spravedlnosti. Vedoucím představitelem spolku je pátý, božsky vedený, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen) (nar. 1950). Spolek je známý prosazováním míru a posvátnost života po celém světě. Muslimský spolek Ahmadíja funguje ve více než 200 zemích po celém světě a zahrnuje desítky milionů muslimů Ahmadíjců.

Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním)

Jeho Svatost Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním) tvrdil, že je metaforickým druhým příchodem Ježíše, jehož příchod předpověděl prorok Mohamed (mír a požehnání Alláha s ním). Všechny hlavní víry světa obsahují zmínku o druhém příchodu mesiáše. Stoupenci těchto vyznání očekávají návrat Ježíše, Krišny, Buddhy nebo jiné osobnosti, která by byla božsky určena k obnovení skutečného učení náboženství ve světě, v době globálního nebezpečí.

Ahmadijo vévěří, že všechna hlavní náboženství světa mají božský původ, takže všechna tato proroctví pocházejí od jediného Boha a poukazují na příchod téže osoby. Jeho Svatost Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním) v roce 1889 tvrdil, že byl bohem určeným, zaslíbeným Mesiášem, jehož úkolem bylo obnovit skutečné mírové principy náboženství ve světě v době nejvyšší potřeby.

Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) oživil skutečné intelektuální a duchovní kořeny islámu. Napsal přes 80 knih, nespočet dopisů adresovaných světové elitě, přednesl stovky přednášek a zapojil se do řady veřejných debat. Pro mnohé světové intelektuály byl tento pohled na náboženství příjemným osvěžením a uvítali jej. Například Lev Tolstoj napsal: “Potřebujeme rozumné náboženské učení a pokud pan Mirza předloží nový rozumný návrh, jsem připraven z něj těžit.”

Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) rozptýlil mnoho mylných představ, které se v muslimském světě vyvinuly v průběhu staletí. Zdůraznil, že všechny formy terorismu jsou zcela proti islámu a že podstatou islámu je považovat lidský život za hluboce posvátný. Učil, že skutečným účelem islámu je navázat láskyplné pouto s Bohem a s jeho stvořením.

Ahmadíjský pohled na Boha je jedinečný. Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) prostřednictvím svého vlastního příkladu prokázal, že Bůh určitě stále promlouvá k lidem. Kladl velký důraz na to, aby lidé získali osobní spojení s Bohem, takže člověk může přejít z fáze prosté víry v Boží existenci k získání skutečné jistoty této existence. V této souvislosti zveřejnil řadu svých osobních zkušeností, kde Bůh přijal jeho modlitby, promluvil s ním a odhalil mu události budoucnosti. Mnoho z jeho proroctví bylo široce publikováno v mezinárodních novinách a je naplňováno dodnes.

Podle oficiálního hesla

” Láska pro všechny, nenávist pro nikoho ” 

Se muslimský spolek Ahmadíja domnívá, že jeho hlavním účelem je sloužit lidstvu. Komunita tedy vybudovala stovky škol a desítky nemocnic v znevýhodněných oblastech po celém světě. Prostřednictvím organizací, jako jsou nezisková organizace Humanity First nebo IAAAE (Mezinárodní asociace ahmadijských architektů a inženýrů), se Ahamdíjci věnují charitativní činnosti, jako je pomoc při katastrofách, zajištění bezpečnosti potravin a vody, lékařská péče a mnoho dalších iniciativ.

Současný kalif, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen)

Současný chalífa muslimského spolku Ahmadíja, Jeho Svatost Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen), žije ve Velké Británii. Pod jeho vedením se muslimové Ahmadíjci nadále zasazují o svobodu svědomí, oddělení náboženství od státu a dodržování všeobecných lidských práv.

Zatmění v roce 1894 – znamení příchodu Mesiáše

(Tento článek je do značné míry odvozen od následujícího článku, který také obsahuje úplné odkazy k materiálům, o nichž se zde píše: https://www.reviewofreligions.org/12129/the-sign-of-the-heavens-2/)

V dějinách se opakovaně objevovali lidé, kteří o sobě tvrdili, že jsou proroci. Jestliže byl některý z nich skutečně seslán Bohem, jak tvrdili, pak je jen logické, že tentýž Bůh zajistí, aby ho doprovázela jasná znamení, která ho odliší od ostatních. více…