Kulka, která zahájila první světovou válku: Známka Existence Boha

Uzair Ahmed, Česká republika
©Shutterstock

“Ó, Evropo! Nejsiv bezpečí! A ó Asie! Ani ty nejsi v bezpečí! A ó obyvatelé ostrovů! Žádný umělý ‘Bůh’ vám nepřijde na pomoc. Vidím města padat a obydlí v troskách. Ten Jeden a Jedinečný Bůh dlouho mlčel. Před Jeho očima byly páchány ohavnosti, a přesto zůstal zticha. Ale nyní zjeví svou tvář úžasným způsobem.” [1]– Zaslíbený Mesiáš a Zakladatel muslimského spolku Ahmadíja, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním)

 V malém českém městě Benešově, 40 kilometrů jihovýchodně od Prahy, leží již od 13. století hrad, později zámek Konopiště. Tento krásný zámek v barokním stylu byl kdysi domovem následníka rakousko-uherského trůnu arcivévody Františka Ferdinanda, jehož zavraždění v roce 1914 je považováno za událost, která vyvolala první světovou válku. Právě ona kulka, která byla vystřelena při atentátu, který přes noc otřásl světem, se nachází v tomto zámku 

Je důležité poznamenat, že arcivévoda upřednostňoval tento odlehlý hrad v českých zemích před svým oficiálním císařským sídlem ve Vídni. Jeho manželka Žofie z Hohenbergu byla českou aristokratkou. Ačkoli Žofie měla šlechtický původ, nepocházela z panující evropské dynastie, takže jejich manželství bylo považováno za morganatické (nerovnorodé). Žofie musela často trpět horší zacházení kvůli tomu, že neměla královský status. Při větších shromážděních s císařskou rodinou bývala nucena stát se stranou, oddělená od svého manžela. Pár se tak rozhodl pobývat na Konopišti, kde pokojně vychovával své děti. 

Při procházce tímto zámkem, při prohlídce soukromých bytů rodiny Franze Ferdinanda, si můžete povšimnout elegantního vybavení, které jim na počátku 20. století bylo k dispozici. Prostorné pokoje zdobené luxusním nábytkem, pyšnící se jednou z největších evropských sbírek loveckých trofejí, s parohy různých zvířat překlenujícími celé stěny. Při pohledu na rodinné portréty, které visí na tichých zdech, však člověka zasáhne zděšení nad náhlostí, s níž byly všechny tyto luxusní předměty opuštěny. Když rodina prožívala svůj život na tomto knížecím statku, blaženě si neuvědomovala, že daleko v Indii dostal člověk zjevení o blížící se globální katastrofě tak nebývalých rozměrů, že veškeré pohodlí, která je obklopovalo, se stanejakoby zastaralým. 

Zámek Konopiště, Česká republika ©Shutterstock

Mesiášské varování 

V roce 1891 prohlásil Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním) z indického Qadijánu, že je zaslíbeným Mesiášem, jehož příchod předpovídalyknihy všech hlavních světových náboženství. Zakladatel islámu, Svatý Prorok (mír a požehnání Alláha s ním), prorokoval, že v budoucnosti, kdy bude celý svět zalitý spory, konflikty a nemorálností, Bůh sešle Mesiáše, který bude metaforickým druhým příchodem Ježíše (mír s ním). 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním) jako zaslíbený Mesiáš neúnavně pracoval na obnovení skutečných islámských principů a náboženských hodnot ve světě. V době, kdy bylo náboženství považováno za pouhý rituál a Bůh byl považován za vzdálenou, abstraktní myšlenku, zaslíbený Mesiáš (mír s ním) důrazně připomněl světu, že Bůh stále promlouvá. Bůh poskytuje člověku prostředky k naplnění jeho přirozené touhy hledat Stvořitele přímým mluvením k lidstvu prostřednictvím přijímání modliteb, snů a vizí. 

 Jako Boží prorok obdržel Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) četná zjevení. Mnoho z nich se týkalo událostí z budoucnosti, a sloužilo tak jako znamení jeho pravdomluvnosti. Publikoval tato proroctví, aby varoval svět před nebezpečím následků jejich činů. Světové odmítnutí tohoto prorockého varování, poznamenáno neutuchající nespravedlností a trvalou nemorálností, nakonec způsobilo, že se lidstvo okusilo Božího hněvu. 

Zaslíbený Mesiáš a imám Mahdí, HazratMirzaGhulam Ahmad (mír s ním) z Qadiánu (1835-1908)

Prorocká báseň z 15. dubna 1905 

 Jednou z nejčastějších námitek ateistů proti proroctvím je, že jsou příliš vágní a lze je zpětně použít na jakoukoli událost. I když zjevení může mít různou povahu, některá proroctví zjevená Božím prorokům obsahují tak jasné a konkrétní prvky, že jejich božský původ nelze popřít. Prorocká slova zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) z roku 1905 obsahují tak ohromné vhledy, že jejich pravdivost se ozřejmí každému upřímnému a racionálnímu hledači pravdy. 

 Tyto božsky odhalené podrobnosti byly popsány v prorocké básni obsahující 12 dvojverší, publikované v páté části jeho vrcholného díla Barahin-e-Ahmadiyya [2]: 

 Znamení se objeví jednoho dne (dnes je 15. dubna 1905), 

které ovládne krajinu, města a louky 

 lidí se zmocní revoluce božským hněvem 

tak náhle, že nahý nebude mít čas se obléct 

 najednou, těžkou pohromou, vše se otřese – 

ať už lidé, stromy, hory nebo moře. 

 V mžiku oka se Země obrátí vzhůru nohama; 

proudy krve potečou jako voda v kanálu. 

 Ti, jejichž noční úbory byly bílé jako jasmín, 

ráno se probudí, jako by v červené barvě topolu byli oděni. 

 Lidé a zvířata zešílí; 

všichni holubi a slavíci zapomenou své písně. 

 Ta hodina dolehne těžce na každého cestovatele, 

a ti, kteří budou na cestě, se ztratí v záchvatu zapomnění. 

 Tekoucí vody horských potoků 

budou červené, jako červené víno, s krví mrtvých. 

 Muži, vysocí i nízcí, budou pohlceni strachem; 

a sám car bude v ten moment v žalostném stavu. 

 Toto božské Znamení bude ukázkou teroru; 

nebe zaútočí tasenou dýkou 

 neopovažuj se to popřít – ó neznalý blázne! – 

Má pravdomluvnost totiž zcela závisí na naplnění tohoto znamení 

 toto je proroctví založené na Božím zjevení a určitě se naplní; 

chvíli tedy počkejte ve spravedlnosti a neochvějnosti 

 nepředstavujte si, že vám bude odpuštěno všechno špatné smýšlení; 

je to dluh, který vám bude splacen v plné výši. 

Tato dvojverší obsahují tak úžasné detaily, že pečlivé studium kteréhokoli z těchto bodů otevírá obrovské možnosti pohledu na to, jak přesně bylo toto proroctví splněno během událostí první světové války. 

Například konkrétní zmínka o tom, jak by byla nepříjemná situace ruského cara obzvláště politováníhodná, je prohlášení, které člověka zanechá neschopného slova: 

“A sám car bude v ten moment v žalostném stavu.” 

 V době tohoto proroctví v roce 1905 byl ruský car Mikuláš II. nejbohatším mužem na světě s odhadovaným majetkem v hodnotě 300 miliard dolarů. [3] Je myslitelné, aby bylo v lidských silách předpovídat, že nejbohatší člověk světa (a rozhodně mezi nejmocnějšími) brzy skončí v naprosté zkáze v důsledku celosvětové pohromy? [4] Takové nevídané poznání může pocházet pouze od samotného Boha. 

Neočekávaný začátek první světové války 

 Jasně uvedeným prvkem tohoto proroctví je náhlost, s níž by pohroma začala: 

“najednou, těžkou pohromou, vše se otřese”

Atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofii během jejich návštěvy v Sarajevu byl tou jiskrou, která zažehla oheň první světové války. Tento atentát vedl k katastrofálnímu dominovému efektu, který vyvrcholil začátkem světové války. Rakousko-uherské impérium vyhlásilo válku Srbsku, což se setkalo s ruskou reakcí na mobilizaci armády. V důsledku následného sledu událostí se ke konfliktu připojily další světové mocnosti prostřednictvím svých příslušných aliancí, včetně Francie, Německa a Británie. 

 Specifičnost, s níž je tento náhlý geopolitický jev zmiňován v proroctví, přesahuje lidskou moc. To bylo v příkrém kontrastu s obvyklými, postupnými způsoby, které vedou k rozsáhlým válkám. Stejně jako nikdo nemohl předvídat žalostný pád nejbohatšího muže té doby, tak svět považoval vyhlídku světové války za doslova nemožnou. Nejprodávanější kniha Velká iluze vydaná v roce 1910 tvrdila, že rozsah vzájemné ekonomické závislosti na světě prakticky zaručoval, že ze světa bylo odstraněno riziko velkých válek. Udivující je, že lidé měli tuto víru i v měsících před 1. světovou válkou, kdy týdeník TheEconomist vydal v roce 1913 úvodník s názvem “Válka se stává nemožnou v civilizovaném světě”. [5] 

 Pro Čechy by tedy mělo mít zvláštní význam, že se v českých zemích dnes nachází onen kus kovu, který projevuje slova tohoto božského varování. To však není jediné spojení tohoto národa s touto stěžejní událostí. Leopold Lojka, šofér vozidla Franze Ferdinanda, a ten, kdo v Sarajevu provedl nešťastnou špatnou zatáčku vedoucí k atentátu, byl také Čech. Kromě toho byl bosensko-srbský atentátník Gavrilo Princip, který tuto kulku vystřelil, později uvězněn ve městě Terezíně, kde v roce 1918 zemřel na tuberkulózu. 

Google

Dalším bodem jasně objasněným v proroctví je neuvěřitelný dopad, který katastrofa měla na cestující. 

 “Ta hodina dolehne těžce na každého cestovatele, 

a ti, kteří budou na cestě, se ztratí v záchvatu zapomnění.”

 Mnozí cestující náhle bezmocně uvízli na nepřátelském území způsoby, které si před válkou jednoduše nedokázali představit. Doktorka Jekatěrina Rogačevskaja, vedoucí východoevropská kurátorka (Ruská studia) v Britské knihovně, s odkazem na slavné české lázeňské město Karlovy Vary, píše o naprosto nepředvídatelné a nepříjemné situaci turistů v těchto hrozných dnech: 

“V létě 1914 mnoho cizinců, včetně Rusů, trávilo dovolenou v lázeňských městech v Německu a Rakousku, například v Karlových Varech, a po vypuknutí války tam byli zadrženi. Deníky těchto zadržených skutečně odrážejí náladu lidí, kteří museli strávit několik měsíců v nepřátelské zemi v nepřátelském prostředí a pod neustálým dohledem rakouské policie. Mnoho z nich nemělo peníze, protože neplánovali prodloužit svůj pobyta ti, kdo měli prostředky, nemohli získat hotovost, protože jejich účty byly zmrazeny. Ačkoli tento typ zadržení nebyl skutečným vězněním, cizinci se nesměli volně pohybovat, a nakonec pro ně bylo obtížné pronajmout si ubytování nejen proto, že nemohli platit, ale také kvůli rostoucí xenofobii. Na některých místech policie zakázala místním obyvatelům pronajímat pokoje občanům nepřátelských států a v některých případech se lidé zbavovali zahraničních nájemníků kvůli varováním policie. Většina lidí, kteří se nezvládli vhodně zabavit, se cítili ztraceni a demoralizováni.” [6] 

 Hrozící nebezpečí třetí světové války 

Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) se cítil přinucen sdělit tato varovná slova světu kvůli svému hlubokému soucitu s lidstvem. Něžné srdce proroka přetéká láskou k lidstvu, jako by bylo jeho vlastními potomky. Napsal: 

“Kdybych nebyl nucen to všechno prozradit ze svého hlubokéhosoucituse svými bližními, nezmínil bych se o tom… Poslouchejte! Varoval jsem vás.” [7] 

 Svět bohužel jeho varování odmítl a nevyužil šanci odvrátit tuto katastrofu modlitbou a dobrými skutky. Cílem tohoto textu je nejen zdůraznit pravdivost fenoménu zjevení, ale také varovat svět, aby se nedopustil stejných chyb jako naši předkové. 

Dnes, pátý kalif zaslíbený Mesiáš, Jeho Svatost Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen) je celosvětovým vedoucím muslimského spolku Ahmadíja. Od svého zvolení do této celoživotní funkce v roce 2003 vyvinul veškeré úsilí, aby varoval lidi před důsledky jejich činů. Ve svých hlavních projevech u světových zákonodárných sborů, například v USA, Kanadě, Velké Británii nebo EU, Jeho Svatost varovala světové vůdce, že pokračující globální nespravedlnosti budou podněcovat Boží hněv, který postihne lidstvo v podobě třetí světové války, pokud neustanou a nebudou se kát. 

Pátý kalif a vedoucí celosvětové muslimské komunity Ahmadija, Jeho Svatost, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen)

Někteří politici a analytici zpočátku považovali tyto obavy Jeho Svatosti (mír a požehnání Boží s ním) za pesimistické. V posledních letech si však mnoho lidí začalo uvědomovat, že povaha tohoto nebezpečí je skutečná. Zpráva českého vojenského zpravodajství za rok 2019 varuje před rostoucím napětím mezi světovými mocnostmi, které by mohlo vést ke třetí světové válce. [8] Zpráva ve skutečnosti dospěla k závěru, že svět již vstoupil do první fáze tohoto globálního konfliktu. 

Nešťastnou pravdou je, že mnoho částí světa bylo zbaveno pravé duchovnosti po tak dlouhou dobu, že už ani nepovažují možnost zjevení za pravdivou. Možná to platí zejména pro Českou republiku, zemi často označovanou jako nejateističtějšív evropě. Samotným účelem příchodu zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) však bylo to, aby se světu prokázal, že Bůh určitě k lidstvu stále promlouvá. Bylo tedy nevyhnutelné, aby se dopad jeho prorockých slov projevil i v českých zemích, protože islám je univerzálním náboženstvím a jeho Mesiáš byl vyslán pro celý svět. Je bezpodmínečně nutné, aby byla pečlivě reflektována jeho slova i slova jeho současného nástupce, aby se naše srdce mohla stát příjemci božského světla, které je prostředkem skutečné spásy. 

O autorovi: Uzair Ahmed je studentem medicíny v České republice, kde působí také jako národní sekretář pro dosah muslimského spolku Ahmadíja a jako národní prezident pobočky pro mládež. Je oficiálním členem týmu   ‘Existence Project’.

Zdroje   
  1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), Haqiqatul-Wahi, Englishedition, p. 328.
  2. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), Barahin-e-Ahmadiyya, part 5, English edition, pp. 217-219.
  3. “Nicholas II of Russia Net Worth,” Celebrity Net Worth, accessed January 25, 2021, http://www.celebritynetworth.com/richest-businessmen/richest-billionaires/nicholas-ii-russia-net-worth/.“
  4. Bilal Tahir “World War One – Centenary of the Fulfilment of a Great Warning,” The Review of Religions, accessed January 25, 2021
  5. Anatole, Kaletsky “World War One: First war was impossible, the nine vitable,” Reuters, accessed February 3rd, 2021
  6. Ekaterina Rogatchevskaia “Witnessing and Remembering Russia’s War,” The British Library, accessed January 25, 2021, http://www.bl.uk/world-war-one/articles/witnessing-and-remembering-russias-war.
  7. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), “Ishtihar al-Indhar,” Al-Hakam, Vol. 9, No. 12, April 8, 1905, 2; The Review of Religions, April 1905, pp. 159-161.
  8. “Czech Intelligence Predicts Worldwide Military Conflict,” Prague Morning, accessed January 25, 2021, https://www.praguemorning.cz/czech-intelligence-predicts-worldwide-military-conflict/

 

sdílet na: