Islám

Náboženská evoluce

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.

Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější touhou, zakořeněnou hluboko v lidské povaze, je touha objevit konečného Milovaného, kterým není nikdo jiný než Bůh. Bůh pro své stvoření tedy vždy vytvářel prostředky k naplnění tohoto cíle.

Učinil tak prostřednictvím zjevení náboženských učení svým vyvoleným poslům. 

Svatý Korán uvádí: “A není národa, k němuž by nebyl Varovatel vyslán.“ (35:25)

Islám učí, že muži jako Abraham, Mojžíš, Ježíš, Krišna, Buddha, Zoroaster, Konfucius a Sokrates byli všichni božsky jmenovaní proroci.

Náboženství, která tito muži učili, byla ve své podstatě pravdivá. Jelikož však všechny věci v životě podléhají rozkladu, i tato učení byla časem znehodnocena. Lidé pozměňovali božské učení svými vlastními slovy.

S rostoucí globalizací v moderním období dějin lidstva považovala Božská moudrost za nutné odhalit lidstvu univerzální učení. Islám tvrdí, že je oním učením, které má spojit všechny lidi na naší stále více propojené planetě.

Islámská učení

Doslovný význam slova islám je mír a dodržování přikázání. Muslimové jsou tedy ti, kteří následováním příkazů svého Stvořitele nastolují mír s Ním, Jeho stvořeními a v sobě samých.

Základními cíli všech pravých náboženství vždy byly dva principy. Milovat Boha a milovat Jeho stvoření.

Zakladatel muslimského spolku Ahmadíja, Jeho Svatost Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním), to vykládá takto:

Podstata islámu má dva aspekty. Zaprvé, Všemohoucí Bůh by se měl stát předmětem uctívání a skutečným cílem a láskou a uctívání, láska, strach a naděje by měly být pouze pro Boha, s vyloučením všech ostatních.
Druhým aspektem zasvěcení života Všemohoucímu Bohu je to, že život člověka by měl být zasvěcen službě Jeho tvorům, soucitu s nimi a sdílení jejich břemen a trápení. Člověk by měl trpět bolestí, aby jim přinesl úlevu, a člověk by měl zažít smutek, aby jim přinesl útěchu.
To ukazuje, že skutečnost islámu je velmi nadřazená věc a že si nikdo nemůže doopravdy zasloužit titul muslim, dokud se neodevzdá celé své bytí Bohu spolu se všemi svými schopnostmi, touhami a plány.“

Šest článků Víry

V Islámu exituje šest základních článků víry. Svatý Korán muslimům přikazuje věřit v tyto zásady, které definují jádro islámské víry. Ačkoli se jedná o velmi obsáhlé koncepce, jsou zde stručně představeny více…