Jalsa Salana: Slavnostní Shromáždění

Co je Jalsa Salana a kde se koná?

Jalsa Salana (dosl. výroční shromáždění) je třídenní shromáždění organizované Muslimským spolkem Ahmadíja v různých zemích světa a během různých ročních období. Účelem těchto shromáždění je prohloubit svou duchovnost poslechem zasvěcených projevů a ponořením se do společných modliteb.

Například Jalsa Salana organizovaná Muslimským spolkem Ahmadíja v Německu čítá obvykle přes 40 000 návštěvníků, což z ní dělá největší pravidelné shromáždění muslimů v kontinentální Evropě.

(Karlsruhe, Německo 2019)
(Karlsruhe, Německo 2017)

Dalším příkladem je Jalsa Salana v Ghaně, která přivádí podobnou návštěvnost. Následující fotografie zachycují vice než 14 000 ahmádských muslimů, kteří se v roce 2017, během shromáždění, zúčastnili nepovinné modlitby, kterou islám učí, zvané tahajjud a která se přednáší během poslední části noci:

(Ghana 2017)

Ahmádští muslimové pořádají Jalsa Salana každoročně také v mnoha jiných částech světa, včetně např. Japonska, Indie, Turecka a Švýcarska.

(Qadian, Indie 2011)

Nejdůležitější z nich je však International Jalsa Salana (tj. mezinárodní Jalsa Salana), která se koná ve Spojeném království, tedy tam, kde sídlí ústředí celosvětového Muslimského spolku Ahmadíja a kde žije Chalífa a světový vůdce Spolku Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen).

Toto shromáždění čítá obvykle vice než 35 000 návštěvníků z celého světa, což z něj činí největší islámské shromáždění ve Spojeném království.

(Alton, Spojené království 2016)

V roce 2021 však byla účast omezena na 4 000 lidí, kteří museli být, kromě jiných bezpečnostních opatření, plně očkováni a museli se prokázat negativním testem na COVID-19.

(Alton, Spojené království 2021)
Duchovní Záměr

Ve všech vírách světa nalezneme zvláštní důraz kladený na trávení času ve společnosti duchovních mistrů a učitelů. Je běžným učením v mnoha různých kulturách, že pouhé trávení času v přítomnosti zbožných jedinců může pozvednout lidské vědomí a inspirovat člověka k tomu, aby byl lepší.

Zakladatel Muslimského spolku Ahmadíja, zaslíbený Mesiáš Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (mír s ním), tuto filozofii rozvinul tak, že ji spojil s prvotní myšlenkou rozvoje jistoty o existenci Boha. Uvedl, že existují 3 základní způsoby, kterými lze této jistoty dosáhnout:

První povinností člověka je tedy získat jistotu o tom, že Bůh existuje a přijmout náboženství, prostřednictvím kterého lze tuto jistotu získat, aby se člověk Boha bál a vyhýbal se hříchu. Jak takovou jistotu získat? Nelze ji získat skrz pouhá vyprávění. Nelze ji získat skrz pouhá dohadování se. Jediným způsobem, jak se o existenci ujistit, je opakovaně Boha zakoušet skrze rozhovory s Ním nebo skrze pozorování Jeho mimořádných znamení či trávením času s někým, kdo tato znamení pozoruje…”

I když tedy člověk ve svém osobním životě nezpozoroval jasná Božská znamení, může si jistotu o Jeho existenci postupně vybudovat tím, že bude jednoduše trávit čas ve společnosti jednotlivců, kteří Ho zažili. Jalsa Salana je výroční shromáždění, které toto umožňuje, a to především tím, že poskytuje možnost posedět v požehnané přítomnosti Chalífy Hazrata Mirzy Masroor Ahmada (nechť je mu Alláh nápomocen) a také se bavit s bezpočtem ahmádských muslimů, kteří s Bohem mají osobní spojení.

Proces ujišťování se o existenci Boha je postupný, ale posezení na zbožných shromážděních má v tomto procesu rozhodně své místo. Taková shromáždění nám totiž přinejmenším umožňují odpočinout si od světa a obrátit se dovnitř, abychom sami sebe prozkoumali a našli inspiraci stát se lepšími jedinci.

Stručně z historie

Když zaslíbený Mesiáš v roce 1891 vyjádřil své přání uspořádat první Jalsa Salana, svůj záměr popsal takto: 

Hlavním účelem tohoto Shromáždění je umožnit každému upřímnému jedinci osobně pocítit výhody náboženství; Může si tak zlepšit své znalosti a – díky tomu, že bude požehnán a zmocněn Alláhem, Vznešeným – jeho vnímání [Alláha] pokročí. Mezi vedlejší přínosy náboženství pak patří to, že toto společné shromáždění podpoří vzájemné seznamování mezi všemi bratry a posílí bratrské svazky v rámci Spolku…

To je v duchu učení Svatého Proroka Muhammada (mír a požehnání Alláha s ním), který nutnost cestovat a shromažďovat se za účelem získání duchovního poznání často zdůrazňoval. Svatý Prorok (mír a požehnání Alláha s ním) řekl:

Hledání znalostí je povinností každého muslimského muže a ženy.”

Při jiné příležitosti se uvádí, že Svatý Prorok (mír a požehnání Alláha s ním) řekl:

Získávejte znalosti, i kdybyste za nimi museli až do Číny.”

První Jalsa Salana se tedy konala v roce 1891 ve městě Qadian v Indii a zúčastnilo se jí 75 členů. V průběhu let vzrostla návštěvnost z okolních oblastí jižní Asie a v roce 1946 (rok před rozdělením Indie) se shromáždění zúčastnilo téměř 40 000 věrných návštěvníků.

Po vyhlášení nezávislosti Pákistánu v roce 1947 většina ahmádských muslimů migrovala a v Pákistánu stanovila Rabwah jako nové sídlo Spolku. Sídlo zde zůstalo až do roku 1984, kdy čtvrtý Chalífa, poté, co Spolek v Pákistánu čelil státem podporovanému pronásledování, emigroval do Spojeného království. V roce 1983 se poslední Jalsa Salana v Pákistánu zúčastnilo téměř 250 000 lidí.

Od té doby se International Jalsa Salana Muslimského spolku Ahmadíja koná každoročně ve Spojeném království. Pravidelně ji navštěvují hosté různého původu a často se o ní píše v médiích. Účastní se jí mnoho mezinárodních politických vůdců a hodnostářů nebo zasílají svá přání všeho dobrého.

Pohostinnost

Kromě možnosti naslouchat rozmluvám učenců a společným modlitbám nabízí shromáždění také jedinečnou příležitost procvičit si islámské učení pohostinnosti. Celé shromáždění totiž stojí na úsilí dobrovolníků.

Islám klade velký důraz na péči o hosty. Svatý Prorok Muhammad (mír a požehnání Alláha s ním) v této vlastnosti vynikal do vznešené míry a v Mekce byl známý jako mimořádně pohostinný člověk.

Jemu horlivě oddaný zaslíbený Mesiáš (mír s ním) tomuto aspektu duchovnosti také věnoval velkou pozornost a jeho praktikování chtěl vštípit všem ahmádským muslimům. Jednou řekl: “Srdce hosta je jako srdce zrcadla, pouhým zaklepáním se rozbije,” a naléhal na ahmádské muslimy, aby byli při jednání s hosty velmi vnímaví.

Z raných shromáždění byla popsána následující skutečnost:

Hazrat Munshi Zafar Ali sahib (ra) vypráví, že bylo jednou na Jalsa Salana přítomno velké množství lidí, kteří neměli žádné ložní prádlo na spaní. Muž, Nabi Baksh, začal zevnitř vyndávat lůžkoviny a rozdával je mezi hosty. Po modlitbě Isha šel k zaslíbenému Mesiáši (mír s ním) a viděl ho sedět s rukama zkříženýma a tenkou látkou přes sebe. Řekl, že zjistil, že zaslíbený Mesiáš (mír s ním) rozdal hostům i své vlastní ložní prádlo. Na to Munshi sahib řekl zaslíbenému Mesiáši (mír s ním): je zima a ty nemáš žádné ložní prádlo”.

Na to zaslíbený Mesiáš (mír s ním) řekl: Hosté by neměli být nikterak vyrušováni, na mně nezáleží, noc pomine.” Společníci později zaslíbenému Mesiáši (mír s ním) ložní prádlo sehnali, ale zaslíbený Mesiáš (mír s ním) řekl, aby je místo jemu dali hostům.

Hlavní události z Jalsa Salana ve Spojeném království 2021

V sobotu odpoledne, na 3. zasedání Jalsa Salana, představil Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen), jak je každoročním zvykem, výroční zprávu o pokroku Muslimského spolku Ahmadíja.

Ze zprávy Jeho Svatosti vyvstalo několik následujících klíčových bodů:

 • Muslimský spolek Ahmadíja se za poslední rok rozšířil do 403 nových míst.

 • S Milostí Boží a navzdory pandemii, která omezila terénní program, vstoupilo do komunity 125 221 nových konvertitů. V porovnání s minulým rokem se jedná se o nárůst o vice než 13 000 lidí.

 • Celkem Muslimský spolek Ahmadíja za letošní rok získal a postavil 211 mešit, přičemž Ghana stojí v čele s 31 mešitami.

 • Raqeem Press ve Farhamu ve Spojeném království vytiskl vice než 315 000 knih a brožur.

 • MTA International teď provozuje 8 kanálů – 24/7.

 • Po celém světě bylo zřízeno celkem 27 rozhlasových stanic ahmádských muslimů, z nichž nejvíce jich bylo zřízeno na Mali (17). Dále byl zřízen nový internetový rozhlas v turečtině.

 • Několik různých mezinárodních jazykových kanceláři nadále pokračuje v překladu Svatého Koránu a knih zaslíbeného Mesiáše (mír s ním).

 • Ve 12 zemích už, prostřednictvím programu Nusrat Jahan, funguje 37 nemocnic a klinik Muslimského spolku Ahmadíja. V těchto zařízeních slouží 49 centrálních a 14 místních lékařů. Provozuje se také 593 škol, kde spolu slouží 21 centrálních učitelů s místními učiteli.

 • Majlis Ansarullah UK vybudoval oční kliniku v Burkině Faso – mezinárodní oční kliniku Masroor, která brzy otevře dveře pacientům.

Po představení výroční zprávy Jeho Svatost (nechť je mu Alláh nápomocen) citovala zaslíbeného Mesiáše (mír s ním), který řekl:

Den za dnem vás [odpůrců Muslimského spolku Ahmadíja] ubývá. Nevidíte, že se vaše počty snižují a naše se stále zvyšují?”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad (nechť je mu Alláh nápomocen) pokračoval:

Kéž Alláh Všemohoucí dá rozum odpůrcům [Muslimského spolku Ahmadíja] a umožní lidem na světě rozpoznat a pochopit poselství zaslíbeného Mesiáše (mír s ním) a pravé poselství islámu.”

Hlavní události z Jalsa Salana ve Spojeném království 2022

Letos se k Jalsa Salana v Altonu ve Velké Británii mohli kvůli COVID připojit pouze členové britské komunity a několik málo hostů. Proto se k této akci připojilo 26 649 členů a virtuálně se jí zúčastnilo 53 zemí. Ale přesto se jedná o největší každoroční islámský sjezd v zemi.

Několik klíčových bodů o úspěších komuity ze zprávy Jeho Svatosti, představené v sobotu 6. srpna 2022, je následující:

 • Muslimská komunita Ahmadíja vznikla v uplynulém roce na 355 nových místech.

 • S Milostí Alláha vstoupilo do islámu Ahmadiyyat 176 836 nových konvertitů téměř 160 států ze 109 zemí. To je nárůst o 51 615 oproti předchozímu roku.

 • Celkově muslimská komunita Ahmadíja letos získala a postavila 147 mešit a z 62 stávajících mešit se staly Ahmadí mešity. Také 123 nových misijních domů založených po celém světě.

 • Nakladatelství Communities Raqeem Press ve Farnhamu ve Velké Británii vytisklo 229 000 knih.

 • 7 611 000 letáků o krásném učení islámu bylo distribuováno ve 102 zemích a oslovilo 11 690 000 lidí.

 • 475 100 bezplatné literatury bylo distribuováno 8 292 000 lidem po celém světě.

 • 10 861 výstav a knižních stánků oslovilo více než 1 042 400 lidí.

 • Prostřednictvím Press & Media bylo publikováno 291 nových článků v externích novinách, které oslovily více než 30 milionů lidí.

 • Ve 24 zemích komunita a její pomocné organizace vytiskly 120 novin a časopisů.

 • MTA International provozuje 8 kanálů – 24/7 ve 23 jazycích s 16 různými odděleními a 503 zaměstnanci.

 • Komunita provozuje 25 rozhlasových stanic po celém světě, které oslovují více než 340 milionů lidí.

 • Prostřednictvím programu “Nusrat Jahan Scheme” funguje 37 nemocnic a klinik muslimské komunity Ahmadiyya ve 12 zemích. Nusrat Jahan Scheme” dosud zřídilo 615 základních škol a středních škol v 11 zemích.

(Alton, Spojené království 7.srpna.2022)

Česká Republika byla zastoupena i na výročním sjezdu ve Velké Británii

Nejdůležitější informace o Jalsa Salana UK 2023 

Po přestávce způsobené pandemií COVID-19 znamenala letošní Jalsa Salana v Altonu ve Velké Británii významný milník, neboť přivítala nejen členy britské komunity, ale také hosty ze všech koutů světa. Na akci se sešlo impozantní množství členů, kterých se zúčastnilo 41 654 a kteří zastupovali 118 zemí. Jalsa navíc oslovila ještě širší mezinárodní publikum, neboť 95 zemí bylo přímo připojeno k události prostřednictvím obousměrného přenosu. Účast účastníků z celého světa odráží globální přitažlivost a význam Jalsa Salana, což z ní činí největší každoroční islámský kongres v zemi. 

Několik klíčových bodů o úspěších Společenství ze zprávy Jeho Svatosti, přednesené v sobotu 29. července 2023, je následujících:  

 •  Ahmadíjské muslimské společenství v uplynulém roce vzniklo na 329 nových místech.
 •  S Alláhovou milostí vstoupilo do islámského Ahmadíjátu 217 168 nových konvertitů z téměř 430 národů ze 114 zemí. To je o 40 332 více než v předchozím roce.
 •  Celkem Ahmadijská muslimská komunita v tomto roce založila 185 nových mešit po celém světě.
 •  Svatý Korán byl přeložen do 76 jazyků, což umožnilo přístup k jeho učení různým skupinám lidí.  
 •  Po celém světě bylo vydáno 124 novin a časopisů ve 26 jazycích.
 • Po celém světě bylo zřízeno 8 567 stánků s knihami, které oslovily více než 1.7 milionu lidí.
 • Ve 107 zemích bylo distribuováno 11 714 000 letáků, které oslovily 18 091 000 lidí.

 • Bylo rozdáno 9 956 000 bezplatných literárních materiálů 1 590 000 lidem po celém světě.
 • Bylo uspořádáno 9 166 výstav, které oslovily více než 420 000 lidí.
 • Komunitní noviny Al-Fazl v tomto roce využilo 72 600 000 lidí.
 • Na stránkách alislam.org je nyní k dispozici 1 356 knih v urdštině a angličtině.
 • MTA International provozuje 8 kanálů – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve 23 jazycích.
 • Více než 225 768 000 lidí oslovilo poselství islámského Ahmadíjátu prostřednictvím televize a rozhlasu.
 • Bylo vytištěno 201 000 výtisků komunitního časopisu “Review of Religion” ve 3 jazycích.
 • Prostřednictvím komunitního rozhlasového kanálu “Hlas islámu” bylo osloveno 15 milionů lidí v 5.8 milionu domácností.
 • Prostřednictvím programu Nusrat Jahan Scheme je 37 nemocnic muslimské komunity Ahmadíja ve 13 zemích. Do dnešního dne bylo v rámci “Nusrat Jahan Scheme” založeno 616 základních škol a 80 středních škol. 
(Alton, Spojené království, 29. července 2023)
(Alton, Spojené království, 29. července 2023)