Svatý Korán

Úvod

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým zjevením Svým Poslům.

Korán, zjevený v arabštině, je svatou Knihou muslimů. Obsahuje komplexní náboženskou filozofii, která poskytuje lidstvu kodex sociálního a morálního chování. Vysvětluje, kdo je Bůh a jak lidé mohou žít zbožně.

Dva cíle islámu spočívají v navázání vztahu upřímné lásky se Stvořitelem a s Jeho stvořením. Korán obsahuje 700 přikázání, přičemž všechna lze rozdělit mezi tyto dva účely.

Zachovalost

To, čím je svatý Korán jedinečný, je jeho zachovalost. Ačkoli byl zjeven před 1400 lety, jeho text zůstal zachován zcela beze změny. Toto je jeden z mnoha rozdílů, které naznačují božský původ tohoto textu. Bůh to předpověděl v Koránu s tímto slibem:

My zajisté jsme seslali toto Napomenutí a zcela určitě budeme jeho Ochránci.” (15:10)

Historie metod zachování Koránu je rozsáhlá. Jednou z těchto metod je učení se Koránu nazpaměť. Společníci svatého proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) nejen sepsali text tak, jak mu byl odhalen, ale mnozí z nich si ho také zapamatovali. Od první generace muslimů tedy existovaly tisíce jednotlivců, kteří si Korán vtiskli do paměti v celé jeho délce.

Rytmus Koránu je sladký a příjemný, což lidem umožňuje často ho recitovat a zapamatovat si ho. Korán je dnes nejrecitovanější knihou na světě. Samotné slovo Korán k tomu odkazuje, doslova znamená “recitace” či  “to, co je předneseno”.

Nedávné objevy nalezly koránové rukopisy, které se datují do 6. a 7. století. Je pozoruhodné, že text nalezený v těchto rukopisech je naprosto totožný s textem nalezeným v milionech dnešních kopií Koránu distribuovaných po celém světě.

Obsah Koránu

Svatý Korán sestává ze 114 kapitol, které obsahují 6 348 veršů. Korán zahrnuje širokou škálu témat souvisejících s podstatou duchovního světa, přikázáními pro lidský život, historickými zprávami, vědeckými poznatky, proroctvími a mnoha dalšími.

Korán je v dokonalém souladu s přírodou. Protože tento text lze popsat jako slovo Boží, příroda je Božím dílem. Obsahuje tedy obrovské množství vhledů do duchovního i hmotného světa.

Korán vyjmenovává mnoho vědeckých poznatků. Patří mezi ně podrobnosti o stvoření vesmíru prostřednictvím vysvětlení Velkého třesku a pokračující expanze vesmíru. Korán také vysvětluje formování lidského života a poskytuje úžasné podrobnosti o embryologii. Dále poskytuje pohled na počátky samotného života a na proces evoluce.

Korán pokrývá všechny aspekty lidského života. Rozšiřuje skutečnou podstatu lásky a smysl lidského života. Zachází hluboko do podstaty mezilidských vztahů. Poskytuje pokyny k tomu, jak by měli interagovat jednotliví členové rodiny, a také k tomu, jak by spolu měly spolupracovat jednotlivé země světa.

Rozsah učení Koránu je tedy nesmírně široký a opravdu jej pochopit lze jedině tím, že se budeme upřímně snažit studovat přímo knihu Boži.

 

Relevantní Knihy