Literatura

SVATÝ KORÁN

(The Holy Quran With Czech Translation)

Výbor z Veršů Svatého Koránu

Selected Verses of Holy Quran

FILOSOFIE UČENÍ ISLÁMU

Rezervovat Hazrata Mirzu Ghulama Ahmeda (as)

Brožury

AMBASADOR MÍRU

A Beacon Of Peace

CESTY K NASTOVLENÍ SVĚTOVĚMU MÍRU

Ways To Establish World Peace

Dosažení věčného míru

Attaining Eternal Skies of Peace

Čtyři Základní Vlastnosti Alláha

The Four Fundamental Attributes of God

Islám a Evropa Srážka Civilizací?

Islam and Europe - A Clash of Civilizations?

25 Zajímavá fakta, která byste měli vědět o Islámu

25 Interesting Facts you should know About ISLAM

LIDSKÉ HODNOTY – ZÁKLAD PRO MÍROVÝ SVĚT

HUMAN VALUES – THE FOUNDATION FOR A PEACEFUL WORLD

Letáky

Muslimové za Mír, Svobodu, Věrnost

Muslims for Peace, Loyalty, Freedom

Alláh Je Vlastní Jméno Boha

Allah Is The Proper Name Of God

Základy Islámu

Basics of Islam

Co Je Islám?

What Is Islam?

Svatý Prorok Muhammad saw

The Holy Prophet Muhammad Saw

Co Je Ahmadíját?

What Is Ahmadiyyat?

Zaslíbený Mesiáš A Imám Mahdí

The Promised Messiah And Imam Mahdi

Svatý Korán

The Holy Quran

Chalífát

Caliphate

Ježíš, Syn Mariin

Jesus, Son of Mary

Práva A Povinnosti Ženy V Islámu

Rights And Duties Of Women In Islam

Pripustne-A-Zakazane-V-Islamu

Permissible-And-Forbidden-In-Islam

Články

Zatmění v roce 1894 – znamení příchodu Mesiáše

Šest článků Víry

  • Ahmadiyya in Czech Republic
  • Islam Ahmadiyyat
  • Love for All Hatred for None
Jalsa Salana: Slavnostní shromáždění

Jalsa Salana: Slavnostní Shromáždění Co je Jalsa Salana a kde se koná? Jalsa Salana (dosl. výroční shromáždění) je třídenní shromáždění organizované Muslimským spolkem Ahmadíja v různých zemích světa a během…

Stručná Historie

Strucna Historie Chalífát Ahmadíja Po skonu zakladatele Muslimského spolku Ahmadíja, Hazrata Mirzu Ghulama Ahmada (mír s ním), je Spolekveden chalífy, kteří jsou vybíráni hlasováním volebního kolegia. After the demise of…

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však celý měsíc věnován zvláštnímu úsilí…

Chalífát

Khilafat neboli Chalífát je božsky zavedený systém nástupnictví, který následuje po smrti proroka. Po úmrtí proroka Mohameda (mír a požehnání Alláha s ním) v jeho práci na nastolení mírumilovného učení…

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým…

Ahmadíja

Ahmadíja Muslimský Spolek jsou muslimové, kteří věří v Zaslíbeného Mesiáše, Mirzu Guláma Ahmada (mír s ním) (1835-1908) z Qadianu v Indii. Zaslíbený Mesiáš (mír s ním) založil komunitu v roce…

Islám

Islám v podstatě navazuje na všechna božsky zjevená náboženství, která mu předcházela. Je to vrchol náboženské evoluce.Islám učí, že Bůh vždy promlouval k lidstvu. Nejvnitřnější touhou, zakořeněnou hluboko v lidské…

Svatý Korán

Svatý Korán byl zjeven svatému Prorokovi Mohamedovi (mír a požehnání Alláha s ním) v průběhu 23 let. Jak již bylo zvykem Boha v celé náboženské historii, posílá Svá učení přímým zjevením Svým Poslům. Korán, zjevený v arabštině, je svatou Knihou muslimů....

Ramadán

Půst je jedním z hlavních prostředků duchovního pokroku, kterému učí islám. Muslimové jsou vedeni k dodržování dobrovolných půstů po celý rok, během ramadánu je však celý měsíc věnován zvláštnímu úsilí v duchovním pokroku, a to zejména prostřednictvím půstu. Ramadán....